Posts

Showing posts from April, 2014

Bahasa adalah

Bahasa adalah merupakan  alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, maupun gerakan (bahasa isyarat). Tujuan dari proses berkomunikasi itu ialah untuk menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicara atau orang lain. Melalui bahasa jugalah, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Sebagaimana bahasa daerah menjadi bahasa yang selalu dipakai dan menjadi bahasa keseharian bagi masyarakat sebagai perwujudan komunikasi sehari-hari di suatu tempat tertentu.

Kata sebagai unsur dari suatu bahasa yang diucapkan atau dituliskan merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Fakta bahwa setiap bahasa pasti mempunyai sejumlah kata. Semua itu pun terhimpun dalam suatu bentuk kosakata. Kosakata erat hubungannya dengan leksikon atau kata jika ditinjau…